Monthly Archives: January 2011

באת ‘(פרק 14)

Meiko היה שקוע בתוך החמימות של גלקסיית נוספת כאשר שלוש נשים צעירות נכנסו ofuro. הם צחקקו כשראו את הריקוד הכאב על מצחה. הם לא אמרו דבר כדי Meiko, אשר עצמה את עיניה שוב, לשווא בתקווה לסגור את החדירה. הם ביטלו את עצמם במהירות הצטרפו Meiko בגיגית המהבילה גדול. ביטוי פנימי של Meiko משכה מבט ביניהם. הם צחקקו כמו שזכרו את התחושות זורמת בכל האזורים הנמוכים של נער. כל יום היו לה, אבל עכשיו הם היו חופשיים בעיקר כדי ליהנות גופם.
Continue reading

Posted in David Gerritsan, Erotica, Meiko Memoirs | Tagged , , , , , | Leave a comment